W jaki sposób największa zorganizowana gra symulacyjna pomogła sporej liczbie pracowników.
W jaki sposób najwi?ksza zorganizowana gra symulacyjna mog?a pomóc du?ej grupie pracowników.

Symulacyjne gry s? coraz istotniejszym i wykorzystywanym w wielu przypadkach narz?dziem dla podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w ró?nych bran?ach. Dzi?ki ich zastosowaniu sprawdzi si?, jak dane osoby b?d? si? zachowywa? w specyficznych okoliczno?ciach, a oprócz tego w du?ym stopniu poprawi? samodzielno?? i motywacj? do rozwi?zywania problemów wymagaj?cych kreatywnego podej?cia.


Z pewno?ci? takie za?o?enia spe?ni?a najwi?ksza gra o charakterze strategicznym, jaka zosta?a zorganizowana w Polsce. O wielko?ci tego wydarzenia za?wiadcz? chyba najlepiej liczby, a te przedstawiaj? si? naprawd? okazale. W zabawie udzia? bra?o blisko stu pi??dziesi?ciu , którzy zostali podzieleni na dwadzie?cia cztery dru?yny, a sama plansza zajmowa?a kilkunastu metrów kwadratowych.


Ca?o?? zosta?a podzielona na dwa dni treningowe, daj?c w ca?o?ci blisko cztery godziny samej rywalizacji. Lecz dzi?ki jednodniowej przerwie gracze mieli czas na opracowanie strategii na kolejny dzie?, z czego cz??? z nich skrz?tnie korzysta?a. Jedna z grup zdecydowa?a si? do czwartej nad ranem zastanawia? si? nad tym problemem, przy okazji nie daj?c wypocz?? trenerowi.


Ta gra strategiczna polega?a na tym, ?e gracze wcielili si? w rol? zarz?du niewielkiej firmy, dzia?aj?cej na konkurencyjnym rynku, a co si? z tym wi??e walcz?cej o t? sam? grup? klientów. Ka?da z dru?yn na starcie zarz?dza?a zasobami o takiej samej wielko?ci, czyli ?rodkami pieni??nymi, maj?tkiem, zasobami ludzi i udzia?ami w rynku.


Wszystkie dru?yny otrzymywa?y pewn? liczb? zada? od klientów, lecz ich ilo?? by?a du?o wi?ksza, ni? mo?liwo?ci realizacji. Z takich te? powodów nale?a?o podj?? trafne decyzje zwi?zane z zadaniami i decydowa? si? na te, jakie w opinii graczy najbardziej mog?y si? op?aci?. Jednak nie by?o to ?atwym zadaniem, bowiem w wielu przypadkach mog?y si? nagle pojawi? niezaplanowane okoliczno?ci, zmuszaj?ce do sprawnego dzia?ania i podj?cia jakiego? ryzyka.


Te kilka godzin grania razem da?o ogromnie du?o wszystkim graczom, a by? taki w ko?cu zasadniczy cel postawiony przez organizatorów. Mi?dzy innymi wzmocni?o gotowo?? do samodzielnego rozwi?zywania problemów, lecz równocze?nie zwi?kszy?o ekonomiczn? i strategiczn? ?wiadomo??.

Jordan AJ 1 MID Black Total Orange Aurora Green, Jordan AJ 1 High Boys Preschool, Jordan AJ 1 MID Se - Boys' Preschool Black/aurora Green/opti Yellow http://fashionvoguepascher.com62-jordan-aj-1-mid-black-total-orange-aurora-green-jordan-aj-1-high-boys-preschool-jordan-aj-1-mid-se-boys-preschool-black-aurora.htmlNike Air Max 95 Essential Sail Obsidian Desert Sand, Nike Air Max 1 Sand Black Desert, Nike Air Max 200 - Women's Sail/black/desert Sand http://ebysuperbsport.com/254-nike-air-max-95-essential-sail-obsidian-desert-sand-nike-air-max-1-sand-black-desert-nike-air-max-200-women-s-sail-black-desert.html